indian cinema heritage foundation

Rajshree

Artists
  • Real Name: Rajshree Shantaram
  • Born: 8 October 1944 (Mumbai)
  • Primary Cinema: Hindi
  • Parents: V Shantaram , Jayashree
  • Spouse: Greg Chapman
Share
392 views